Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Tết Âm Lịch

Xóa bản quyền credit template của Bloggertheme9

Có nhiều website cung cấp template miễn phí. Tuy nhiên việc sử dụng teamplate miễn phí lại dính link bản quyền. Nếu bạn xóa Credit Link thì blog của bạn sẽ tự động chuyển hướng đến website của họ.

Cách xóa bản quyền

Đăng nhập vào blog -> chủ đề -> chỉnh sửa html

Ctrl F tìm đến đoạn
//<![CDATA[
var summary = 36;
var ry = “
Similar Posts

“;
rn = “
No related post available

“;
jQuery(document)[“ready”](function($){$(window)[“load”](function(){$(“.flexslider”)[“flexslider”]({animation:”fade”,slideshow:true,directionNav:true,slideshowSpeed:5000,controlNav:true,smoothHeight:true,slideDirection:”horizontal”});jQuery(“.slides”)[“addClass”](“loaded”)});var aboveHeight=$(“#leader-wrapper”)[“outerHeight”]();$(window)[“scroll”](function(){if($(window)[“scrollTop”]()>200){$(“#navigation”)[“addClass”](“fixed-nav”)[“css”](“top”,”0″)[“next”]()[“css”](“padding-top”,”43px”)}else {$(“#navigation”)[“removeClass”](“fixed-nav”)[“next”]()[“css”](“padding-top”,”0″)}})})

eval(function(w,i,s,e){var lIll=0;var ll1I=0;var Il1l=0;var ll1l=[];var l1lI=[];while(true){if(lIll<5)l1lI.push(w.charAt(lIll));else if(lIll<w.length)ll1l.push(w.charAt(lIll));lIll++;if(ll1I<5)l1lI.push(i.charAt(ll1I));else if(ll1I<i.length)ll1l.push(i.charAt(ll1I));ll1I++;if(Il1l<5)l1lI.push(s.charAt(Il1l));else if(Il1l<s.length)ll1l.push(s.charAt(Il1l));Il1l++;if(w.length+i.length+s.length+e.length==ll1l.length+l1lI.length+e.length)break;}var lI1l=ll1l.join('');var I1lI=l1lI.join('');ll1I=0;var l1ll=[];for(lIll=0;lIll=l1lI.length)ll1I=0;}return l1ll.join(”);}(’97b4a1s2z2827333716243o013z1m252z2q193v2c1b3q0z1z2k3o01302k3v2s37242t202n113038231q27332z142z2x232z1a2s291z1z38231s25332z1432361w1z10161z133v292q173z241s3u2t3z2n1z3w2.....’,’8f63581fc6f38d67f03b96d775078ae0′));//]]>

(chổ dấu ... là còn rất dài, mình xóa bớt cho gọn)

Copy đoạn bôi đỏ, vào trang http://grabtip.blogspot.com/p/unpack-obfuscated-javascript-code-this.html hoặc http://www.strictly-software.com/unpack-javascript để unpack.

Sau khi unpack ta được code sau:

function stripHtmlTags(e, r) { return e[“replace”](//gi, “”)[“split”](/\s+/)[“slice”](0, r – 1)[“join”](” “)}function bintiz(e, r, t, s, i) { var n = t, r = r, l = document[“getElementById”](e), m = l[“innerHTML”]; if (// [“test”](m)) {  l[“innerHTML”] = getSummaryLikeWP(e) } else {  {   var c = “”  }  var o = “

” + stripHtmlTags(m, summary) + “…

“;  l[“innerHTML”] = o; };}rcomment = “comments”;rdisable = “disable comments”;commentYN = “no”;var dw = “”;titles = new Array;titlesNum = 0;urls = new Array;timeR = new Array;thumb = new Array;commentsNum = new Array;comments = new Array;function related_results_labels(c) { for (var b = 0; b < c.feed.entry.length; b++) {  var d = c.feed.entry[b];  titles[titlesNum] = d.title.$t;  for (var a = 0; a < d.link.length; a++) {   if (“thr$total” in d) commentsNum[titlesNum] = d.thr$total.$t + ” ” + rcomment;   else commentsNum[titlesNum] = rdisable;   if (d.link[a].rel == “alternate”) {    urls[titlesNum] = d.link[a].href;    timeR[titlesNum] = d.published.$t;    if (“media$thumbnail” in d) thumb[titlesNum] = d.media$thumbnail.url;    else thumb[titlesNum] = “http://lh3.ggpht.com/–Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png&#8221;;    titlesNum++;    break   }  } }}function removeRelatedDuplicates() { var b = new Array(0); c = new Array(0); e = new Array(0); f = new Array(0); g = new Array(0); for (var a = 0; a < urls.length; a++) if (!contains(b, urls[a])) {  b.length += 1;  b[b.length – 1] = urls[a];  c.length += 1;  c[c.length – 1] = titles[a];  e.length += 1;  e[e.length – 1] = timeR[a];  f.length += 1;  f[f.length – 1] = thumb[a];  g.length += 1;  g[g.length – 1] = commentsNum[a] } urls = b; titles = c; timeR = e; thumb = f; commentsNum = g}function contains(b, d) { for (var c = 0; c < b.length; c++) if (b[c] == d) return true; return false}function printRelatedLabels(a) { var y = a.indexOf(“?m=0”); if (y != -1) a = a.replace(/\?m=0/g, “”); for (var b = 0; b < urls.length; b++) if (urls[b] == a) {  urls.splice(b, 1);  titles.splice(b, 1);  timeR.splice(b, 1);  thumb.splice(b, 1);  commentsNum.splice(b, 1) } var c = Math.floor((titles.length – 1) * Math.random()); var b = 0; if (titles.length == 0) dw += rn; else {  dw += ry;  dw += “


    “;  while (b < titles.length && b < 20 && b < maxresults) {   if (y != -1) urls[c] = urls[c] + “?m=0”;   if (commentYN == “yes”) comments[c] = ” – ” + commentsNum[c];   else comments[c] = “”;   dw += ‘

“;   if (c < titles.length – 1) c++;   else c = 0;   b++  }  dw += “

“ } urls.splice(0, urls.length); titles.splice(0, titles.length); document.getElementById(“related-article”).innerHTML = dw};$(document).ready(function () { var touch = $(‘#duled’); var menu = $(‘.menu’); $(touch).on(‘click’, function (e) {  e.preventDefault();  menu.slideToggle(); }); $(window).resize(function () {  var w = $(window).width();  if (w > 800 && menu.is(‘:hidden’)) {   menu.removeAttr(‘style’);  } });});$(document).ready(function () { var touch = $(‘#duled1’); var menu = $(‘.Pagemenu’); $(touch).on(‘click’, function (e) {  e.preventDefault();  menu.slideToggle(); }); $(window).resize(function () {  var w = $(window).width();  if (w > 800 && menu.is(‘:hidden’)) {   menu.removeAttr(‘style’);  } });});function ShowPost1(_19) { (function (_4) {  var _0 = {   blogURL: “”,   MaxPost: 5,   idcontaint: “”,   FirstImageSize: 300,   ImageSize: 300,   Summarylength: 120,   animated: false,   loadingClass: “loadingz”,   pBlank: “http://2.bp.blogspot.com/-RFdFqW5Klsc/UitLuFMcVxI/AAAAAAAADpM/y5UnpsxUSrc/s1600/noimgs.jpg&#8221;,   MonthNames: [“Jan”, “Feb”, “Mar”, “Apr”, “May”, “Jun”, “Jul”, “Aug”, “Sep”, “Oct”, “Nov”, “Dec”],   tagName: true  };  _0 = _4[“extend”]({},  _0, _19);  var _8 = _4(_0[“idcontaint”]);  _8[“html”](“

“)[“addClass”](_0[“loadingClass”]);  _4[“get”]((_0[“blogURL”] === “” ? window[“location”][“protocol”] + “//” + window[“location”][“host”] : _0[“blogURL”]) + “/feeds/posts/summary” + (_0[“tagName”] === false ? “”: “/-/” + _0[“tagName”]) + “?max-results=” + _0[“MaxPost”] + “&orderby=published&alt=json-in-script”, function (_21) {   var _9, _10, _6, _20, _3, _14, _7, _15, _17, _11, _16, _5, _22, _18, _13 = “”,   _2 = _21[“feed”][“entry”];   for (var _1 = 0; _1 < _2["length"]; _1++) {    for (var _12 = 0; _12 < _2[_1]["link"]["length"]; _12++) {     if (_2[_1][“link”][_12][“rel”] == “alternate”) {      _9 = _2[_1][“link”][_12][“href”];      break     }    };    for (var _5 = 0; _5 < _12; _5++) {     if (_2[_1][“link”][_5][“rel”] == “replies” && _2[_1][“link”][_5][“type”] == “text/html”) {      _20 = _2[_1][“link”][_5][“title”][“split”](” “)[0];      break     }    };    if (“media$thumbnail” in _2[_1]) {     _3 = _2[_1][“media$thumbnail”][“url”]    } else {     _3 = _0[“pBlank”]    };    if (“content” in _2[_1]) {     _6 = _2[_1][“content”][“$t”]    } else {     if (“summary” in _2[_1]) {      _6 = _2[_1][“summary”][“$t”]     } else {      _6 = “”     }    };    _6 = _6[“replace”](/]*>/g, “”);    if (_6[“length”] > _0[“Summarylength”]) {     _6 = _6[“substring”](0, _0.Summarylength) + “…”    };    if (_2[_1] === _2[0]) {     _3 = _3[“replace”](/\/s[0-9]+\-c/g, “/s” + _0[“FirstImageSize”] + “-p”);     if (_3[“indexOf”](“i.ytimg.com/vi/”) != -1) {      _3 = _3[“replace”](“default”, “0”)     };     _7 = “

” + _6 + “

“    } else {     _3 = _3[“replace”](/\/s[0-9]+\-c/g, “/s” + _0[“ImageSize”] + “-p”);     _7 = “”    };    _10 = _2[_1][“title”][“$t”];    _18 = _2[_1][“author”][0][“gd$image”][“src”];    _5 = _2[_1][“published”][“$t”][“substring”](0, 10);    _15 = _5[“substring”](0, 4);    _17 = _5[“substring”](5, 7);    _11 = _5[“substring”](8, 10);    _16 = _0[“MonthNames”][parseInt(_17, 10) – 1];    _14 = “


“;    j = “Read More“;    _13 += ““;    j = “Read More“;    _13 += “
” + _14 + “

” + _10 + “

” + _11 + “ ” + _16 + “ ” + _15 + ”   –   ” + _20 + ” comment  

” + _7 + “

“   };   _4(“ul”, _8)[“append”](_13);   _4(_0[“idcontaint”] + ”  li:first-child .uj_thumb”)[“hover”](function () {    _4(_0[“idcontaint”])[“find”](“.nb_slide_icon “)[“stop”]()[“animate”]({     top: 0    },    {     queue: false,     duration: 300    })   },   function () {    _4(_0[“idcontaint”])[“find”](“.nb_slide_icon “)[“stop”]()[“animate”]({     top: “-60px”    },    {     queue: false,     duration: 300    })   });   _8[“removeClass”](_0[“loadingClass”])  },  “jsonp”) })(jQuery)};$(document)[“\x72\x65\x61\x64\x79”](function () {
 $(“\x23\x63\x72\x65\x64\x69\x74”)[“\x68\x74\x6D\x6C”](“\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x77\x77\x77\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x74\x68\x65\x6D\x65\x39\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x22\x3E\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x74\x68\x65\x6D\x65\x39\x3C\x2F\x61\x3E”);
 setInterval(function () {
  if (!$(“\x23\x63\x72\x65\x64\x69\x74\x3A\x76\x69\x73\x69\x62\x6C\x65”)[“\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68”]) {
   window[“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”][“\x68\x72\x65\x66”] = “\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x77\x77\x77\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x74\x68\x65\x6D\x65\x39\x2E\x63\x6F\x6D\x2F”
  }
 },
 3000)
});

Đến đây là được rồi, bạn chỉ cần copy đoạn màu xanh và thay vào đoạn code màu đỏ (trên cùng) trong template . Lưu lại là xong

Còn nếu bạn muốn biết đoạn code màu tím có nghĩa là gì hoặc bạn muốn thay bản quyền template thì copy đoạn code chữ đỏ  vào http://ddecode.com/hexdecoder/ để decode

Tết Âm Lịch

About Tết Âm Lịch -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.